Procox perorálna suspenzia pre psy 7,5 ml

 
 

Pre psy pri suspektných alebo preukázaných zmiešaných parazitárnych infekciách spôsobených oblými červami a kokcídiami

Dostupnosť .
€12,30
Kód tovaru OBC005763
Kategória PSY
 

Procox perorálna suspenzia pre psy 7,5 ml

NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml perorálna suspenzia pre psy

emodepsidum/ toltrazurilum
       

OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK) 1 ml obsahuje

Účinné látky:

emodepsidum 0,9 mg

toltrazurilum 18 mg
       

Pomocné látky:

butylhydroxytoluén (E321; ako antioxidant) 0,9 mg

kyselina sorbová (E200; ako konzervačná látka) 0,7 mg 


INDIKÁCIE

Pre psy pri suspektných alebo preukázaných zmiešaných parazitárnych infekciách spôsobených oblými červami a kokcídiami uvedených druhov:
       

Oblé červy (nematódy):

- Toxocara canis (dospelé štádiá, nezrelé štádiá, L4)

- Uncinaria stenocephala (dospelé štádiá)

 - Ancylostoma caninum (dospelé štádiá)

- Trichuris vulpis (dospelé štádiá)
       

Kokcídie:

- Isospora ohioensis komplex

- Isospora canis

Terapia zníži šírenie infekcie Isospora, ale nebude účinná proti symptómom už infikovaných zvierat.
       

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať u psov/šteniat mladších ako 2 týždne alebo s hmotnosťou nižšou ako 0,4 kg.

Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok.
       

NEŽIADUCE ÚČINKY

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť mierne a prechodné poruchy tráviaceho traktu (napr. vracanie, mäkká stolica).
       

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

− veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat )

− časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)

− menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1000 liečených zvierat)

− zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)

− veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)
       

Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.
       

CIEĽOVÝ DRUH

Psy.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU
       

Dávkovanie a liečebná schéma

Na perorálne podanie psom od veku 2 týždňov a hmotnosťou minimálne 0,4 kg. Odporučená minimálna dávka je 0,5 ml/kg živej hmotnosti (ž. hm.), čo zodpovedá 0,45 mg emodepsidu /kg ž. hm. a 9 mg toltrazurilu / kg ž. hm.

Odporučené objemy dávok sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Hmotnosť [kg]

Dávka [ml]

0,4

0,2

> 0,4 – 0,6*

0,3

> 0,6 – 0,8

0,4

> 0,8 – 1

0,5

> 1,0 – 1,2

0,6

> 1,2 – 1,4

0,7

> 1,4 – 1,6

0,8

> 1,6 – 1,8

0,9

> 1,8 – 2

1

> 2,0 – 2,2

1,1

> 2,2 – 2,4

1,2

> 2,4 – 2,6

1,3

> 2,6 – 2,8

1,4

> 2,8 – 3

1,5

> 3,0 – 3,2

1,6

> 3,2 – 3,4

1,7

> 3,4 – 3,6

1,8

> 3,6 – 3,8

1,9

> 3,8 – 4

2

> 4 – 5

2,5

> 5 – 6

3

> 6 – 7

3,5

> 7 – 8

4

> 8 – 9

4,5

> 9 – 10

5

> 10 kg: Pokračujte dávkou 0,5 ml/ kg ž. hm.

* = viac ako 0,4 a do 0,6 kg

Vo všeobecnosti je jednorazové podanie dostačujúce na zníženie šírenia infekcie Isospora. Opakovaná terapia je indikovaná len vtedy, ak zmiešané infekcie kokcídiami a oblými červami, suspektné alebo preukázané (veterinárnym lekárom) stále prebiehajú.
       

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

1. Pred použitím dobre premiešajte.

2. Odstráňte závitový uzáver. Na každú terapiu použite štandardnú jednorazovú striekačku Luer. Na zaistenie presného dávkovania lieku psom do 4 kg použite striekačku delenú po 0,1 ml dielikoch. Pre psy s hmotnosťou viac ako 4 kg môže byť použitá striekačka delená po 0,5 ml dielikoch. Pevne nasaďte striekačku na otvorenú fľašu.

3. Otočte fľašu hore dnom a naberte potrebné množstvo. Pred vytiahnutím striekačky otočte fľašu spať dole dnom. Po použití uzavrite závitový uzáver.

4. Podajte Procox do ústnej dutiny psa. Striekačku po terapii odstráňte (v prípade, že ju nie je možné vyčistiť).
       

OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Netýka sa.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete a papierovej krabičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom mesiaci.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 týždňov.

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
       

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:

Terapia zabráni šíreniu infekcie Isospora, ale nebude účinná proti symptómom (napr. hnačka) už infikovaných zvierat. U zvierat s hnačkou môže byť potrebná podporná terapia (veterinárnym lekárom). Aby sa predišlo reinfekcii z prostredia, je dôležité zaviesť hygienické opatrenia, zabezpečiť čo najsuchšie a najčistejšie prostredie.

Oocysty Isospora sú rezistentné voči mnohých dezinfekčným prostriedkom a vo vonkajšom prostredí môžu prežívať veľmi dlhú dobu. Včasné odstránenie výkalov (do 12 hodín) znižuje riziko prenosu infekcie. Všetky psy v skupine s rizikom infekcie by sa mali liečiť súčasne.

Ako v prípade iných antiparazitárnych liekov, časté a dlhé používanie antihelmintík a antiprotozoík môže viesť ku vzniku rezistencie. Vhodná liečba stanovená veterinárnym lekárom zaistí dostatočnú parazitárnu kontrolu a zníži pravdepodobnosť vzniku rezistencie.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Procox sa neodporúča podávať kóliám a im príbuzným plemenám, ktoré sú nositeľmi alebo sa predpokladá, že sú nositeľmi mdr1 -/- mutácie, pretože sa preukázalo, že u takýchto mdr1 -/- mutantných šteniat je tolerancia na tento liek nižšia ako u šteniat ostatných plemien.

Sú len obmedzené skúsenosti s veľmi oslabenými psami alebo psami s vážnym poškodením obličiek alebo funkciou pečene. Ak sa to týka vášho psa, oznámte to vášmu veterinárnemu lekárovi.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Pri manipulácii s veterinárnym liekom nejesť, nepiť, nefajčiť. Po aplikácii umyť ruky. V prípade náhodného poliatia kože, umyť miesto okamžite mydlom a vodou. V prípade náhodného zasiahnutia očí veterinárnym liekom, vypláchnuť oči dôkladne vodou. V prípade náhodného požitia, hlavne v prípade detí, vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľa alebo obal lekárovi.
       

Gravidita a laktácia:

Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola potvrdená u gravidných súk a u laktujúcich súk. Preto sa neodporúča použitie u gravidných súk a laktujúcich súk počas prvých dvoch týždňov laktácie.
       

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Emodepsid môže mať interakcie s inými veterinárnymi liekmi, ktoré majú rovnaký systém transportu (napríklad makrocyklické laktóny). Potenciálne klinické následky takýchto interakcií neboli skúmané.
       

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):

Po opakovanom podaní veterinárneho lieku v 5-násobne prekročenej odporučenej dávke sa občas objavili mierne a prechodné poruchy tráviaceho traktu ako mäkká stolica a vracanie.
       

Inkompatibility:

Nemiešať s iným veterinárnym liekom.
       

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Lieky sa nesmú likvidovať prostredníctvom odpadovej vody. Tieto opatrenia by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia. Tento liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a iné vodné organizmy.


DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

Podrobné informácie o tomto veterinárnom lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.
       

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Procox perorálna suspenzia sa dodáva v dvoch rôznych baleniach s obsahom 7,5 alebo 20 ml. Nie všetky veľkosti balenia sa môžu uvádzať na trh.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: